ΜΙΣΟΥΡΑΡΙ = ΜΕΤΡΗΜΑ, ΜΙΣΟΥΡου = ΜΕΤΡΟ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ΜΙΣΟΥΡΑΡΙ = ΜΕΤΡΗΜΑ,   ΜΙΣΟΥΡου = ΜΕΤΡΟ 

μισουράρι  = μέτρημα

[μισουράρι:>μίσρυμα = μέτρημα,

συρροά = συρροή,

μάσιμα  = μάζεμα,

σούμα  = σούμα ]

 

μισουράρα = το μέτρημα

[μισουράρα:> σο μίσρυμα = το μέτρημα,

συρροά  = συρροή,

σο μάσιμα  = το μάζεμα,

σούμα  = σούμα.]

 

μισουρέιρ   = μετρήματα

[μισουρέιρ:>μισρίμεσε= μετρήματα,

συρροέ = συρροή,

                       μεσίμεσε = μαζέματα,

                            σούμε = σούμα.]

 

μισουρέρι’λι:> λι = τα, μισρύμεσε =  μετρήματα

 

αλ μισουρέριλου:> μαλ = των,  μισρυμέσολ = μετρημάτων

                     **************

μίσουρου= μισρό = μετρώ  (σ= και τ όπως   σύ = τυ (στη Δωρ.), αλουτία-αλουσία (Εὒπολ.)

μίσουρου = μισρό = μετρώ  -(μοσιύο  = μαζεύω,   σούμο= σούμα)

μίσουιρ  = μισρός= μετράς -(μοσιύοις= μαζεύεις, σούμο= σούμα)

μίσουρε = μισρέ  = μετρά   -(μοσιύοις= μαζεύει,   σούμε = σούμα)

 

μισουρέμου :>μισρόμε = μετράμε,  μεσεύουμε = μαζεύουμε, σούμε = σούμα ,

μισουράτς  = μετράτε

μίσουρε      = μετράνε

*

μισουράι  =:>μίσρυσα = μέτρησα, σούμα = σούμα

μισουράις= μέτρησες 

μισουρέ    = μέτρησε

 

μισουρέμου:>μισρύσομε = μετρήσαμε,  σούμε = σούμα

μισουράτου = μετρήσατε 

μισουράρε = μέτρησαν, μετρήσανε

**

μισουράμου:>μισρούσα = μετρούσα, σούμα = σούμα

μουσουράι = μετρούσες

μισουρά     = μετρούσε

 

μισουράμου:> μισρούσαμυ = μετρούσαμε, σούμα = σούμα

μισουράτου = μετρούσατε

μισουρά     = μετρούσαν(ε)

***

σ’ μίσουρου:>σο = να, μισρύσο = μετρήσω, σούμο = σούμα    

σ’ μισουιρ   = να μετρήσεις   

σ’ μίσουρε  = να μετρήσει

 

σ’ μισουρέμου:>σε = να, μισρύσουμε = μετρήσουμε, σούμε = σούμα  

σ’ μισουράτς = να μετρήσετε

σ’ μίσουρε     = να μετρήσουν

** 

σ’ μισουράμου:>σα= να, μισρούσα = μετρούσα, σούμα = σούμα

σ΄μισουράί    = να μετρούσες

σ’μισουρά     = να μετρούσε

 

σ’ μισουράμου:>σα= να, μισρούσαμυ = μετρούσαμε, μασιύαμυ = μαζεύαμε  σούμα = σούμα 

σ΄ μισουράτου = να μετρούσατε

σ’ μισουρά   = να μετρούσαν(ε)

*****

ους μίσουρου:>ους>ςο= θα, μισρύσο = μετρήσω, σούμο = σούμα

ους μίσουιρ  = θα μετρήσεις  

ους μίσουρε = θα μετρήσει

 

ους μισουρέμου:>ους>ςο= θα, μισρύσουμε = μετρήσουμε, μοσέμσουμε = μαζέψουμε, σούμε = σούμα.

ους μισουράτς = θα μετρήσετε

ους μίσουρε    = θα μετρήσουνε

**

ους  μισουράμου:> ους > ςο = θα,  μισρούσα = μετρούσα,  σούμα = σούμα

ους  μισουράι   = θα μετρούσες

ους  μισουρά    = θα μετρούσε

 

ους  μισουράμου:> ους>ςο=θα, μισρούσαμι = μετρούσαμε, σούμα = σούμα

ους  μισουράτου= θα μετρούσατε

ους  μισουρά     = θα μετρούσαν(ε)

**** 

σ’ ου  μίσουρου:> σο = να, ου = το,  μισρύσο = μετρήσω, σούμο = σούμα

σ΄ ου μίσουϊρ = να το μετρήσεις

σ’ ου μίσουρε= να το  μετρήσει

 

σ’ ου  μισουρέμου:>σο=να, ου=το,  μισρύσουμε = μετρήσουμε, σούμε = σούμα 

σ΄ ου μισουράτς  = να το μετρήσετε

σ’ ου μίσουρε     = να το  μετρήσουνε

****

άμου μισουράτε:> άμο = έχω, μισρύσει = μετρήσει, σούμα = σούμα (τε:  κατάληξη)

άϊ     μισουρατε = έχεις  μετρήσει

άρι   μισουράτε = έχει μετρήσει

*

ους άμου  μισουράτε:> ους>ςο = θα, άμο = έχω, μισρύσει = μετρήσει, σούμε = σούμα

ους   άϊ      μισουράτε = θα έχεις μετρήσει

ους  άμπε  μισουράτε= θα έχουν μετρήσει

*

ους αβέμου μισουράτε:>ους > ςο = θα,  έβουμε = έχουμε, μισρύσει = μετρήσει, σούμα = σούμα

ους  αβέτς  μισουράτε = θα έχετε μετρήσει

ους  άμπε  μισουράτε  = θα έχουν μετρήσει

**************

 

μισουράτου :> μισρυμάρος = μετρημένος, μασιμίρος = μαζεμένος, σούμα = σούμα

μισουράτου          :> ο μισρυμίρος = ο μετρημένος, ο μασιμίρος = ο μαζεμένος,

:> το μισρυμίρο = το μετρημένο,  το μασυμίρο = μαζεμένο

μισουράτς             = μετρημένοι

μισουράτσ’ιε      = οι μετρημένοι

αλ μισουράτσλου= των μετρημένων

 

μισουράτε  :>μισρυμέρυ = μετρημένη, μασεμέρυ = μαζεμένη, σούμα=σούμα

μισουράτα  :> α μισρυμίρυ =  η μετρημένη, α μασιμίρυ = η μαζεμένη, σούμα = σούμα

μισουράτι          = μετρημένες

μισουράτι’λι     = οι μετρημένες

αλ μισουράτιλου= των μετρημένων

*****************************

 

ούν’ = ύνο  = ένα

ούν’ = ύνον= ένας,

ούνε= νύε  = μία

ούνε = νυέ = μιά

ντόι = ντίο->δύο (ντ = σδ =δ)        (γεν. αρ. ντόι φυτσιόιρ = δύο αγόρια)

                                                           (ντό’γιε = οι δυό τους, και οι δυό)

ντάου = τυάταν-> δυάδαν, τύο->δύο (γεν. θηλ. ντάου φέτι = δύο θυγατέρες)

(νντά΄λι = τις δυό)

τρεέ  = τρία

τρέϊ = τρείς  -(τρέι :>τρείρ = τρείς)

(τρέ’γιε -> ει τρείγ = οι τρείς, τρέ’γιε-> γει ει τρείγ = και οι τρείς)

 

πάτρου = τέσσερα 

(πάτρου:> πάτροραρ = τέσσερες,  (πρβλ. αρχ. ελλ.  πέττορες-τέσσαρες)

 

τσίντσι = πέντε 

(τσίντσι-> τίντι = πέντε, τιντίτις = πεντάκις)

 

σιάσι = έξι 

(σιάσι-> άσσι = έκσι (σ=κ), σιάσι -> σιάσι = ίσια ίσια, 

(πρβλ. τρία+τρία = σέξι-ξι (σ = δασεία)

 

σιάπτι= επτά

(σιάπτι->σιπτά>ἱπτά/ἑπτά (πρβλ. το αρχ. ελλ. σεπτά, σ=δασεία)

 

όπτου = οκτώ  

(όπτου->οπτού->οπτό->οκτώ [π = κ  πρβλ. ὃπως-ὃκως, πότε-κοτέ (Ἰων.)]

 

νάου = εννέα  

[νάου->ανύα->εννέα,

αλλά και

νόι = ονιό = εννιά ]

[πρβλ. νάου φέτι = εννέα θυγατέρες,  νόι φιτσιόιρ = εννιά αγόρια ]

 

τζάτσι = δέκα 

[τζάτσι->ζίτα = δέκα, ζιτάτις = δεκάκις ]

 

ούν’σπριτζάτσι= ένδεκα.

[ουν’σπριτζατσι-> ούν = ύνο/ένα, ιπί σιρ = επί συν, ζίτα-δέκα,   ζετάτις = δεκάτις]

 

ντάου σπριτζάτσι = δώδεκα 

[ντάου σπιτζάτσε:> ντύο ιπί σιρ  ζίτα ->δύο  επί συν δέκα, ζιτάτις=δεκάτις]

 

τρέσπριτζάτσι = δέκα τρία 

[τρέ’σπριτζάτσι:. τριε σιρ επί ζίτα, ζιτάτις = τρία σύν επί δέκα, δεκάτις)

 

πάτρου’σπριτζάτσι = δεκατέσσερα 

[πάτρου’σπιτζάτσι:>τάπτορα = τέσσερα, ιπί σίρ = επί σύν, ζίτα = δέκα, ζιτάτις=δεκάτις]

 

τσίντσι’σπριτζάτσι = δεκαπέντε 

[τσίντσι’σπριτζάτσι:>τιντίτις=πεντάκις,  τίντι = πέντε, ιπί σιρ ζίτα = επί συν δέκα, ζιτάτις=δεκάτις]

 

σιάσι’σπριτζάτσι = δεκαέξι 

[σιάσι’σπρι τζάτσι:>άσσι=έξι, ιπί σιρ ζίτα = επί συν δέκα, ζιτάτις = δεκάτις]

 

σιάσι σπρι τζάτσι = δέκα έξι

[σιάσι σπρι τζάτσι:> άσσι => έκσι => έξι,  ιπί σιρ = επί συν,  ζιτάτις = δεκάτις]

 

σιάπτι σπιτζάτζι = δεκαεπτά  

[σιάπτι σπρι τζάτσι:> ιπτά = επτά, ιπί σιρ = επί συν, ζίτα = δέκα,  ζιτάτις = δεκάκις]

 

όπτου σπρι τζάτσι = δεκαοκτό 

[όπτου σπρι τζάτσι:> οπτό = οκτό, ιπί σιρ = επί συν, ζίτα = δέκα,  ζιτάτις = δεκάτις]

 

νάου σπρι τζάτσι δεκαενέα 

[νάου σπρι τζάτσι:> ονόα = ενέα, ιπί σιρ = επί συν,  ζίτα = δέκα,  ζιτάτις =  δεκάκις]

 

γιένιϊτς = οίκοσι 

[γιένιϊτς :> γίε ετί τίγε = δύο επί δέκα, ή  γίε τενέτις = δύο δεκάδες, ή  είγεςιν = οίκοσιν]

 

ούν’ σπιγιένιϊτς = οικοσιένα

[ούν’σπριγιένίϊτς:> ύνο  επί σιρ γίε τιγέτες = ένα επί συν δύο δεκάδες,  

                                                        είγεσιν  ύνο =  οίκοσιν  ένα

 

ντάου’σπριγιένιϊτς = οικοσιδύο  

[ντάου’σπριγιένιϊτς:> τύο επι σιρ γίε τιγάτες =  δύο επί  συν δύο δεκάδες,

είγεσιν τύο = οίκοσιν δύο]

 

τρέϊτζετς = τρειάντα 

[τρέϊτζετς:> τρείς ζετέτες = τρείς δεκάδες]

 

πάτρουτζέτς = σαράντα 

[πάτρουτζέτς:> πάτροροτ ζετέτες = τέσσερες δεκάδες  (Πρβλ. πέττορες-τέσσαρες]

 

τσιϊντζέτς = πενήντα 

[τσιϊντζέτς:> τίντι = πέντε,  τιντίτις ζετέτες = πεντάκις δεκάδες]

 

τσιντζετσιούνε = πενήντα ένα  

[τσιντζετσιούνε :> τίντι = πέντε,  τιντέτις ζετέζες συν ένο = πεντάκις δεκάδες συν ένα]

 

τσιν τζετσι ντάου = πενήντα δύο 

[τσιν τζετσι ντάου :> τίντι ζετέζες σιν τύο = πέντε δεκάδες συν δύο

 

τσιν τζετσι τρέ = πενήντα τρία 

[τσιν τζετσι τρέ:> τίντι ζετέτες σιν τρίε = πέντε δεκάδες συν τρία

 

σιάσι τζέτς = εξήντα    

[σιάσι τζέτς:> άσσι = έξι, ζετέτεζ = δεκάδες

 

σιάπτι τζέτς = εβδομήντα  

[σιάπτι τζέτς:> ιπτά ζετέτεζ = επτά δεκάδες]

 

όπτου τζέτς = ογδόντα     

[όπτου τζέτς:> οπτό ζετάτεζ = οκτώ δεκάδες]

 

νάου τζέτς = ενενήντα   

[νάου τζέτς:> ονυά  ζετέτεζ = ενεά δεκάδες]

 

ούνε σούτε = εκατό  

[ούνε σούτε :> ένο  εσυτό = ένα  εκατό

 

τσίνσι σούτι = πεντακόσια 

[τσίνσισούτι:> τίντι  σιτόζις  ισιτό =  πέντε δεκάδες εκατό

 

Τσίνσούτι ούνε:> τίντι ισοτό σιν ένο = πέντε εκατό συν ένα 

                                      (τιντοτόσιο ένο =  πεντακόσια ένα)

ούνε νιΐγιε = χίλια 

[ούνε νιΐγιε:>  νύε = μια, γινιέγε = χιλιάδα

 

ούνε νιΐγιε ούν’ = χίλια ένα 

[ούνε νιΐγιε ούν’:>  νύε  γινιέγε  ύνο = μία χιλιάδα ένα

 

ούνε νιΐγιε ούνε σούτε = χίλια εκατό  

[ούνε νιΐγιε  ούνε  σούτε:>  νύε   γινιέγε  νύε   ισοτό = μία χιλιάδα μία εκατό]

 

ούνε  νιΐγιε τρέϊτζέτσι τρεέ = χίλια τριάντα τρία

[ούνε  νιΐγιε τρέϊτζέτσι τρεέ:> νύε  γινιέγε τρεις ζετέτεζ τρέε= μία χιλιάδα τρεις δεκάδες τρία]

 

ούνε νιΐγιε ούνε σούτε τρέΐτζέτς τρεέ = χίλια εκατόν τριάντα τρία

[ούνε νιΐγιε ούνε σούτε τρέΐτζέτς τρεέ:> νύε   γινιέγε   ένο  εσυτό  τρείς ζετέτεζ  τρίε =  μία  χιλιάδα  ένα εκατό   τρείς δεκάδες  τρία ]

***

σινέϊα =  σειρά δεκαετίας

[πάτρου’τζέϊτς  σινέα = δεκαετία του  σαράντα]

πάτρου = πόττορα επί = τέσσερα,

τζέϊτς = ζέτι = δέκα,  ζιτέτις = δεκάδες (ζ= και δ όπως ζεύς-δεύς, μέζεα-μέδεα, τ= κ όπως  ποτέ-ποκά (Δωρ.), ι = και α όπως τρίπεζα-τράπεζα (αἰολ.)

σινέϊα = σεινά  έναες = σειρά ένους/έτους.

σινέϊα:>α σεινά έναες  = η σειρά  ένους/έτους -χρόνου,

σινέϊα:> Ένας   σεναεσίας = Ένος/Έτος δεκαετίας

***************************

 

Λέξεις με το γράμμα