Μάθημα 2 – Οικογένεια

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Φουμέγιε = Οικογένεια

Φουμέγια = Η οικογένεια

Φουμέιγ   = Οικογένειες

Φουμέγι’λι = Οι οικογένειες

αλ Φουμέγιλου = Των οικογενειών

****

Τάττε               = Πάτερ,  Πατέρα

Τάττι                = Ο πατήρ, ο Πατέρας

Ταττέιν            =  Πατέρες

Ταττένιε          = Οι πατέρες

αλ Ταττέϊνλου= Των πατέρων

*

Τάττι νιου  =  Ο Πατέρας μου

Τάττι του    =  Ο Πατέρας σου

Τάττι σου   =  Ο Πατέρας του

*

αλ Τάττι           = του Πατέρα

αλ Τάττι νιου  = του Πατέρα μου

αλ Τάττι του   = του Πατέρα σου

αλ Τάττι σου  = του Πατέρα του

*

Τάττι ανιέλου = Ο Πατέρας ο δικός μου

Τάττι ατέλου    =  Ο Πατέρας ο δικός σου

Τάττι αλούϊ   = Ο Πατέρας ο δικός του

*

Τάττι Ανόστου                           = Ο Πατέρας ο δικός μας

Τάττι Αβόστου                  = Ο Πατέρας ο δικός σας

Τάττι αλόρου, ή αλόουρ = Ο Πατέρας ο δικός τους

*

Ταττέν’ιε  ανόιτς = Οι Πατέρες οι δικοί μα

Ταττέν’ιε  αβόιτς = Οι Πατέρες οι δικοί σας

Ταττέν’ιε  αλόρου ή αλόουρ =  Οι Πατέρες οι δικοί τους

*

Άττε             = Μήτηρ, Μητέρα [Μάτηρ (Δωρ. τύπος)]

Άττα            = Η Μητέρα

Άττι             = Μητέρες

Άττι’λι         = οι Μητέρες

αλ Άττιλου = των Μητέρων

*

Άττα αμιά          = η Μητέρα η δική μου

Άττα  ατά           =  η Μητέρα η δική σου

Μέττα                 =  η Μητέρα σου

Μέττα ατά         = η  δική σου μητέρα

Έστι Μέττα ατά =  Είναι η μητέρα η δική σου

Άττα αλούϊ        =  Η Μητέρα η το

*

α΄λι Άττι              = της Μητέρας

α΄λι Άττα αμιά  = της Μητέρας μου (της δικής μου)

α΄λι Άττα ατά    = της Μητέρας σου (της δικής σου)

α΄λι Άττα αλούϊ = της Μητέρας του (της δικής του)

 

Ντούτι λά μέτα = Πήγαινε στην μητέρα σου

 

α’λι Άττα αμιά  = της δικής μου Μητέρας

α’λι Άττα ατά    = της δικής σου Μητέρας

α’λι Άττα αλούϊ = της δικής του Μητέρας

*

Άττα Ανόστε  = η Μητέρα μας (η δική μας)

Άττα Αβόστε  = η Μητέρα σας (η δική σας)

Άττα Αλόρου ή Αλόουρ = Η Μητέρα τους (η δική τους)

*

αλ Άττιλι ανόστι = των Μητέρων μας

αλ Άττιλι αβόστι = των Μητέρων σας

αλ Άττιλι αλόρου ή αλόουρ = των Μητέρων του

****

Φιτσιόρου         = Αγόρι

Φιτσιόρου     = το αγόρι

α’ φιτσιόρου = του αγοριού

*

Φιτσιόϊρ           = Αγόρια

Φιτσιόρ’ιε        = τα αγόρι

αλ Φιτσιόρλου= των Αγοριών

**

μάσκουρου          = αρσενικό

μάσκουρου     = το αρσενικό

α’ μάσκουρου = του αρσενικού

*

μάσκουϊρ    = αρσενικά

μάσκουρ’ιε = τα αρσενικά

αλ μάσκουρλου = των Αρσενικών

**

Φιάτε -(φυάτε) = Κόρη, Θυγατέρα

Φιάτα   -(φυάτα) = Η κόρη, η θυγατέρα

Α’λι φιάτι -(α’λι φυάτι) = της κόρης, της θυγατέρας

*

Φέτι  -(φέτυ)  = Κόρες, θυγατέρες

Φέτι’λι -(φέτυ’λι) = Οι κόρες, οι θυγατέρες

Αλ φέτιλου -(αλ φέτυλου) = Των κορών, των θυγατέρων

*

Θέμινε          = Θηλυκιά

Θέμινα           = η Θηλυκιά

Θέμινι          = Θηλυκές

Θέμιν’λι        = Οι θηλυκές

αλ Θέμινλου = των θηλυκών

*

Φράτε           = Αδερφέ

Φράτι            = Αδερφός

Φράτι’λι        = Ο  αδερφός

αλ φράτι΄λι   = του  αδερφού

αλ φράτι’νιου = του αδερφού μου

*

Φραίτς            = Αδέρφια

Φράτσιε          = τα αδέρφια

αλ΄φράτσλου = των Αδερφών

*

Φράτι’ νιου =  ο αδερφός μου

Φράτι’ του  =  ο αδερφός σου

Φράττι’ σου=  ο αδερφός του

*

φράτι’λι  ενιέλου = ο αδερφός ο δικός μου

φράτι’λι  ατέλου = ο αδερφός  ο  δικός σου

φράτι’λι  αλούί = ο αδερφός ο  δικός του

*

Σουόρε             = Αδερφή

Σουόρα            = η αδερφή

α’λι  σουόρι    = της αδερφής

*

Σουόϊρ              = Αδερφές

Σουρέϊρ            = αδερφές

Σουόρι’λι          = οι αδερφές

Σουρέϊρ’λι        = οι αδερφές

αλ  σουόριλου = των αδερφών

****

Λάλε    =  Θείε

 Λάλου  =  Θείος

 Λάλι  = ο Θείος

 αλ  Λάλι  = του θείου

 Λάλαϊν = Θείοι

 Λάλανιε, ή και  ,,Λαλένιε’’ = Οι θείοι

 αλ  Λαλλέϊνλου = των θείων

*

Τέτē           = Θεία

Τέτα           = η θεία

α’λι Τέτι     = Της  θείας

Τέτι             = Θείες

Τέτι’λι         = οι Θείες

αλ Τέτιλου = των Θείων

****

Πάππο   = Παππού

Πάππ’  αούσς (μεγάλος  γέρος)= Παππούς  γέρος  -(μεγάλος γέρος)

Παππ’αούσσιου (ο μεγάλος γέρος)= Ο παππούς γέρος -(ο μεγάλος γέρος)

 

Πάππου                 = Παππούς

Πάππου                =  Ο παππού

αλ πάππο             = Του Παππού

Παππ’αούϊσς       = Παππούδες

Παππ’ αούσιε      = οι παππούδες

αλ Παππ’αούσλου=Των Παππούδω

***

[ Εδώ η  Ντάντα = Γιαγιά  από την μεριά του  Πατέρα]

Ντάντε          = Γιαγιά

Ντάντα           = η Γιαγιά

α’λι  Ντάντι   = της Γιαγιάς

Ντάντι            = Γιαγιάδες

Ντάντι’λι        = οι Γιαγιάδες

Αλ ντάντιλου = των  Γιαγιάδων

*

κουσουρίνε           = ξάδελφε

κουσουρίνου        = συγγενή

κουσουρίνου        = ο συγγενής

κουσουρίεϊν          = συγγενείς

κουσουρίνιε          = οι συγγενείς

αλ κουσουρίνλου = των  συγγενών

*

πρότου κουσουρίνου          = πρώτο ξάδελφος

πρότου κουσουρίνου         = ο πρώτο ξάδελφος

πρότου κουσουρίεϊν           = πρώτα ξαδέλφια

πρότου κουσουρίνιε           = τα πρώτα ξαδέλφια

αλ πρότου κουσουρίϊνλου= των πρώτων ξαδέλφων

*

κουσουρίνē          = ξαδέλφη

κουσουρίνα          = η ξαδέλφη

κουσουρίνι            = ξαδέλφες

κουσουρίνι’λι        = οι ξαδέλφες

αλ κουσουρίνιλου= των ξαδέλφων

*

πρότου κουσουρίνē          = πρώτο ξαδέλφη

πρότου κουσουρίνα          = η πρώτο ξαδέλφη

πρότου κουσουρίνι            = πρώτο ξαδέλφες

πρότου  κουσουρίνι΄λι       = οι πρώτο ξαδέλφες

αλ πρότου κουσουρίνιλου= των πρώτο ξαδέλφων

 

Εξ αγχιστείας  συγγενείς -(συγγενής από Γάμο, από την μεριά της  μητέρας)

[ Το μόνο που αλλάζει  είναι  η Μητέρα της  Μητέρας μας – ,,Γιαγιά‘’ που στο ιδίωμα την φωνάζουν  «Μάϊε»]

Μάϊε           = Γιαγιά

Μάϊα           = η Γιαγιά

Μάϊ΄λι         = οι Γιαγιάδες

αλ  Μάϊλου = των Γιαγιάδων

*****

Γαμπρό                       = Γαμπρός

Γαμπρό’λου               = Ο γαμπρός

Γαμπράτς                   = Γαμπροί

Γαμπράτσ’ιε              = οι Γαμπροί

αλ Γαμπράτσιανλου= των  Γαμπρών

*

Φουρτάτου           = παράγαμπρος

Φουρτάτου         = ο παράγαμπρος

Φουρτάϊτς            = παράγαμπροι

Φουρτάτσ’ιε       = οι παράγαμπροι

αλ Φουρτάτσλου= των παράγαμπρων

*

Μβιάστε       = Νύμφη

Μβιάτσα       = η Νύμφη

Μβέστι          = Νύμφες

Μβέστι’λι      = οι Νύμφες

Α΄Μβέστιλου= των Νυμφών

*

Τζίνερου        = Σώγαμπρος

Τζίνερου       = ο Σώγαμπρος

Τζίνεϊρ           = Σώγαμπροι

Τζίνεριε         = οι Σώγαμπροι

αλ Τζίνερλου= των Σώγαμπρων

*

Κουμνάτε           = Συννυφάδα 

Κουμάτα             = η Συννυφάδα 

Κουμνάτι             = Συννυφάδες

Κουμνάτι’λι        = οι Συννυφάδες

αλ Κουμνάτιλου= των Συννυφάδων

*

Σόκρου              = Πεθερός

Σόκρου         = ο Πεθερός

Σόϊκρ             = Πεθεροί

Σόκριγ’ιε      = οι Πεθεροί

Αλ Σόκριλου=των Πεθερών

*

Σόκρε            = Πεθερά

Σόκρα            = η Πεθερά

Σόκρι             =  Πεθερές

Σόκρι’λι         = οι Πεθερές 

αλ Σόκριλου = των Πεθερών 

**

Ντότσου          = εξώγαμο           (τέκνο)

Ντότσιου        = το εξώγαμο      (τέκνο)

Ντόιτς             = εξώγαμοι          (τέκνα)

Ντότσιε           = τα εξώγαμα      (τέκνα)

αλ  Ντότσλου = των εξώγαμων (τέκνων)