Αλλάσσου = αφήνω, παρατώ, παραιτώ, καταλείπω, εγκαταλείπω

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ΕΝΕΣΤΩΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ

αλλάσσου=  αφήνω, παρατώ, παραιτώ, καταλείπω, εγκαταλείπω  

αλλάϊσς  = αφήνεις, παρατάς,  εγκαταλείπεις   

αλλάσσε = αφήνει ,  παρατά,   εγκαταλείπει   

 

αλλάσσε = άφησε,  παράτησε, εγκατάλειψε 

 

αλλισσέμου=  αφήνουμε,  παρατάμε, εγκαταλείπουμε

αλλισσάτς = αφήνετε,  παρατάτε, εγκαταλείπετε

αλλάσσε    = αφήνουν,  παρατούν, εγκαταλείπουν 

 

αλλισσάτς = αφήστε, παρατήστε, εγκαταλείψτε

*

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ

αλλισσάμου= άφηνα, παρατούσα,  εγκατέλειπα

αλλισσάτου= άφηνες, παρατούσες,  εγκατέλειπες

αλλισσά     = άφηνε,  παρατούσε, εγκατέλειπε

 

αλλισσάμου= αφήναμε, παρατούσαμε,  εγκαταλείπαμε

αλλισσάτου= αφήνατε, παρατούσατε,  εγκαταλείπατε

αλλισσά = άφηναν,  παρατούσαν, εγκατέλειπαν

**

ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ

αλλισσάι = άφησα,  παράτησα,  εγκατέλειψα

αλλισάσς= άφησες, παράτησες, εγκατέλειψες

αλλισσέ  = άφησε,   παράτησε,   εγκατέλειψε

 

αλλισσέμου= αφήσαμε, παρατήσαμε, εγκαταλείψαμε

αλλισάσς  = αφήσατε, παρατήσατε, εγκαταλείψατε

αλλισσέ    = άφησαν, παράτησαν, εγκατέλειψαν

***

ΜΕΛΛΩΝ

σ’ αλλάσσου= να  αφήσω,  να παρατήσω,  να  εγκαταλείψω  

σ’ αλλάϊσς  = να αφήσεις, να παρατήσεις, να  εγκαταλείψεις   

σ’ αλλάσσε = να αφήσει ,  να παρατήσει,   να  εγκαταλείψει   

 

σ’ αλλισσέμου= να  αφήσουμε,  να παρατήσουμε,  να  εγκαταλείψουμε  

σ’ αλλισσάτς = να αφήσετε,       να παρατήσετε,      να  εγκαταλείψετε   

σ’ αλλάσσε    = να αφήσουν(ε), να παρατήσουν(ε), να  εγκαταλείψουν(ε)   

****

 

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ

σ’ αλλισσάμου= να άφηνα, να παρατούσα,  να εγκατέλειπα

σ’ αλλισσάϊ    = να άφηνες, να παρατούσες, να εγκατέλειπες

σ’ αλλισσά     = να άφηνε,   να παρατούσε,   να εγκατέλειπε

σ’ αλλισσάμου= να αφήναμε,  να παρατούσατε, να εγκαταλείπαμε

σ’ αλλισσάτου = να αφήνατε,   να παρατούσατε,  να εγκαταλείπατε

σ’ αλλισσά     = να άφηναν(ε), να παρατούσανε,  να εγκαταλείπανε

*****

ΕΝΕΣΤΩΣ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗΣ

σ’  αλλάσσου= να αφήνω,  να παρατώ,  να εγκαταλείπω

σ’  αλλάϊσς  = να αφήνεις, να παρατάς, να εγκαταλείπεις

σ’  αλλάσσε = να αφήνει,  να παρατά,   να εγκαταλείπει

 

σ’  αλλισσέμου=  να αφήνουμε,  να παρατάμε, να εγκαταλείπουμε

σ’  αλλισσάτς =  να αφήνετε,     να παρατάτε,   να εγκαταλείπετε

σ’  αλλάσσε    =  να αφήνουν,    να παρατούν,  να εγκαταλείπουν 

******

ΜΕΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ

ους  αλλάσσου= θα  αφήσω,  θα παρατήσω,  θα  εγκαταλείψω  

ους  αλλάϊσς  = θα αφήσεις, θα παρατήσεις, θα  εγκαταλείψεις   

ους  αλλάσσε = θα αφήνει ,  θα παρατήσει,   θα  εγκαταλείψει   

 

ους  αλλισσέμου= θα  αφήσουμε,  θα παρατήσουμε,  θα  εγκαταλείψουμε  

ους  αλλισσάτς = θα αφήσετε,       θα παρατήσετε,      θα  εγκαταλείψετε   

ους  αλλάσσε    = θα αφήσουν(ε), θα παρατήσουν(ε), θα  εγκαταλείψουν(ε)   

*******

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ

ους  αλλισσάμου= θα άφηνα, θα παρατούσα,  θα εγκατέλειπα

ους  αλλισσάϊ    = θα άφηνες, θα παρατούσες, θα εγκατέλειπες

ους  αλλισσά     = θα άφηνε,   θα παρατούσε,   θα εγκατέλειπε

 

ους  αλλισσάμου= θα αφήναμε,  θα παρατούσατε, θα εγκαταλείπαμε

ους  αλλισσάτου = θα αφήνατε,   θα παρατούσατε,  θα εγκαταλείπατε

ους  αλλισσά     = θα άφηναν(ε), θα παρατούσανε,  θα εγκαταλείπανε

********

ΜΕΛΛΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ους  αλλάσσου= θα αφήνω,  θα παρατώ,  θα εγκαταλείπω

ους  αλλάϊσς  = θα αφήνεις, θα παρατάς, θα εγκαταλείπεις

ους  αλλάσσε = θα αφήνει,  θα παρατά,    θα εγκαταλείπει

 

ους  αλλισσέμου=  θα αφήνουμε,  θα παρατάμε, θα εγκαταλείπουμε

ους  αλλισσάτς =  θα αφήνετε,     θα παρατάτε,   θα εγκαταλείπετε

ους  αλλάσσε    =  θα αφήνουν,    θα παρατούν,  θα εγκαταλείπουν 

*********

 

ΑΟΡΙΣΤΟΣ

ου  αλλισσάι   = την άφησα, την παράτησα, την εγκατέλειψα

ου  αλλισσάις = την άφησες, την παράτησες, την εγκατέλειψες

ου  αλλισσέ     = την άφησε, την παράτησε, την εγκατέλειψε

 

λι  αλλισσέμου = τις αφήσαμε, τις  παρατήσαμε, τις εγκαταλείψαμε

λι  αλλισσάτου = τις αφήσατε,  τις παρατήσατε,   τις εγκαταλείψατε

λι  αλλισσάρε = τις άφησαν,    τις παράτησαν,     τις εγκατέλειψαν

 

ου  αλλισσέμου  = την αφήσαμε, την παρατήσαμε, την εγκαταλείψαμε

ου  αλλισσάτου = την αφήσατε, την παρατήσατε, την εγκαταλείψατε

ου αλλισσάρε   = την άφησαν, την παράτησαν, την εγκατέλειψαν

 

λι  αλλισσέμου  = τις αφήσαμε, τις παρατήσαμε, τις εγκαταλείψαμε

λι  αλλισσάτου = τις αφήσατε,   τις παρατήσατε, τις  εγκαταλείψατε

λι αλλισσάρε   = τις άφησαν,    τις παράτησαν,    τις  εγκατέλειψαν

**

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ

ου αλλισσάμου = την αφήναμε, την  παρατούσαμε, την εγκαταλείπαμε

ου  αλλισσάτου = την αφήνατε,  την παρατούσατε,   την εγκαταλείπατε

ου αλλισσά      =  την άφηναν,   την παρατούσαν,     την εγκατέλειπαν

 

λι  αλλισσάμου = τις αφήναμε, τις  παρατούσαμε, τις εγκαταλείπαμε

λι  αλλισσάτου  = τις αφήνατε,  τις παρατούσατε,   τις εγκαταλείπατε

λι  αλλισσά      = τις άφηναν,    τις παρατούσαν,     τις εγκατέλειπαν

**********

ΜΕΛΛΩΝ

σ΄ου αλλάσσου = να την  αφήσω, να την παρατήσω, να την εγκαταλείψω

σ’ ου  αλλάισς = να την αφήσεις, να την παρατήσεις, να την εγκαταλείψεις

σ’ ου αλλάσσε = να την αφήσει, να την παρατήσει, να την εγκαταλείψει

 

σ’ ου αλλεσσάμου = να την άφηνα, να την παρατούσα,  να την εγκατέλειπα 

σ’  ου  αλλεσσάι   = να την άφηνες, να την παρατούσες, να την εγκατέλειπε

σ’  ου  αλλάσσε    = να την άφηνε,   να την παρατούσε,   να την εγκατέλειπε

***********

 

σ’ λου αλλάσσου= να τον αφήσω,  να τον παρατήσω,    να τον εγκαταλείψω

σ’ λου αλλάϊσς = να τον αφήσεις,  να τον παρατήσεις,  να τον εγκαταλείψεις

σ΄λου αλλάσσε = να τον αφήσει,   να τον παρατήσει,     να τον εγκαταλείψει

*

 

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

αλλάσσ’ ου = άφησέ την, παράτα την, εγκατάλειψέ την

αλλισσάτς = αφήστε,  παρατήστε,  εγκαταλείψτε

 

αλλισσάτσ΄λου = αφήστε τον, παρατήστε τον, εγκαταλείψτε τον 

αλλάσσ’ουλ = άφησέ τον, παράτησέ τον, εγκατάλειψέ τον

αλλισσάτσ’ιγ = αφήστε τις, παραχωρήστε τις  

 

σ’ λου αλλισσέμου= να τον αφήσουμε, να τον παρατήσουμε, να τον εγκαταλείψουμε

σ’ λου αλλισσάτς = να τον αφήσετε,     να τον παρατήσετε,     να τον εγκαταλείψετε

σ΄λου αλλάσσε    = να τον αφήσουν,    να τον παρατήσουν,     να τον εγκαταλείψουν

******

ΑΟΡΙΣΤΟΣ

λου  αλλισσάι  = τον άφησα,  τον παράτησα, τον εγκατέλειψα

λου  αλλισσάις= τον άφησες, τον παράτησες, τον εγκατέλειψες

λου  αλλισσάις= τον άφησε, τον παράτησε, τον εγκατέλειψε

 

λου  αλλισσέμου = τον αφήσαμε, τον παρατήσαμε, τον εγκαταλείψαμε

λου  αλλισσάτου = τον αφήσατε, τον παρατήσατε,  τον εγκαταλείψαμε

λου  αλλισσάτου = τον αφήσανε, τον παρατήσανε,  τον εγκαταλείψανε

**

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ

λου αλλισσάμου= τον άφηνα, τον παρατούσα, τον εγκατέλειπα

λου αλλισσάϊυ = τον άφηνες, τον παρατούσες, τον εγκατέλειπες

λου αλλισσά     = τον άφηνε, τον παρατούσε, τον εγκατέλειπε

 

λου αλλισσάμου= τον αφήναμε, τον παρατούσαμε, τον εγκαταλείπαμε

λου αλλισσατου = τον αφήνατε, τον παρατούσατε, τον εγκαταλείπατε

λου αλλισσά     = τον άφηναν, τον παρατούσαν, τον εγκαταλείπαν

**

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

αλλισσάρι          = παράτημα, εγκατάλειψη

αλλισσάρα         = το παράτημα, η εγκατάλειψη

αλλισσέιρ           = παρατήσεις,  εγκαταλείψεις 

αλλισσερι’λι       = οι παρατήσεις, οι εγκαταλείψεις

αλ αλλισσεριλου= των  παραιτήσεων, των  εγκαταλείψεων 

                   ***********

αλλισσάρι            = παραχώρηση,   

αλλισσάρα           = η παραχώρηση

αλλιαασέιρ          = παραχωρήσεις

αλλισσερι’λι        = οι παραχωρήσεις

αλ  αλλισσεριλου= των παραχωρήσεων

***

 

ΜΕΛΛΩΝ

σ΄ γι  αλλισσέμου = να της αφήσουμε, να της παραχωρήσουμε

σ΄ γι  αλλισσάτς = να της αφήσετε, να της παραχωρήσετε

σ΄ γι  αλλάσσε   = να της αφήσουν, να της παραχωρήσουν

 

γι  αλλισσέμου= της  αφήσαμε, της παραχωρήσαμε

γι αλλισσάτου = της αφήσατε,  της παραχωρήσατε

γι αλλισσάρε = της άφησαν,  της παραχώρησαν

 

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ

γι  αλλεσσάμου= της  αφήναμε, της παραχωρούσαμε

γι αλλεσσάτου = της  αφήνατε,  της παραχωρούσατε

γι αλλεσσά     = της άφηναν,     της  παραχωρούσαν

 

γι  αλλισσέμου= της αφήνουμε, της παραχωρούμε

γι  αλλισάτς   = της  αφήνετε, της παραχωρείτε  

γι αλλάσσε    = της αφήνουν, της παραχωρούν

 

λου  αλλισάμου  = τους αφήναμε, τους παραχωρούσαμε

λου  αλλισσάτου= τους αφήνατε, τους  παραχωρούσατε

λου αλλισσά     = τους  άφηναν,   τους παραχωρούσαν

 

ΜΕΛΛΩΝ

σ΄ γι  αλλισσέμου= να τους  αφήσουμε, να τους  εγκαταλείψουμε

σ΄ γι  αλλισσάτς = να τους  αφήσετε,     να τους  εγκαταλείψετε

σ΄ γι  αλλάσσε   = να τους  αφήσουν,     να τους  εγκαταλείψουν

 

σ΄ λου  αλλισσέμου= να  τους  αφήσουμε, να τους παραχωρήσουμε

σ΄ λου  αλλισσάτς = να  τους  αφήσετε,     να τους παραχωρήσετε

σ΄ λου  αλλάσσε   = να  τους  αφήσουν,     να τους παραχωρήσουν

 

ΑΟΡΙΣΤΟΣ

λου αλλισσέμου = τους  αφήσαμε, τους παραχωρήσαμε

λου αλλισσάτου = τους  αφήσατε, τους παραχωρήσατε

λου αλλισσάρε = τους  άφησαν,  τους παραχώρησαν

                                  ****

 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

αλλικσέρι             =  άλλαγμα, ανταλλαγή 

αλλίκσερα           = το άλλαγμα, η ανταλλαγή

αλλικσέιρ             = αλλαγές, ανταλλαγές

αλλικσέρι’λι        = οι αλλαγές, οι ανταλλαγές

αλ  αλλικσέριλου= των αλλαγών, των ανταλλαγών

                                   ****

ΕΝΕΣΤΩΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ

αλλικσέστου: = αλλάζω,  ανταλλάζω  

αλλικσέιστ   = αλλάζεις, ανταλλάζεις  

αλλικσέστι   = αλλάζει,  ανταλλάζει  

 

αλλεκσίμου = αλλάζουμε,   ανταλλάζουμε 

αλλεκσίτου  = αλλάζετε,      ανταλλάζετε

αλλεκσίρε  = αλλάζουν(ε), ανταλλάζουν(ε)

**

ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ

αλλεκσίου= άλλαξα,  αντάλλαξα

αλλεκσίς   = άλλαξες, αντάλλαξες

αλλεκσί    = άλλαξε,  αντάλλαξε

 

αλλεκσίμου= αλλάξαμε,  ανταλλάξαμε

αλλεκσίτου = άλλαξες,     αντάλλαξες

αλλεκσίρε = άλλαξε,  αντάλλαξε

**

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ

αλλεκσιάμου= άλλαζα, αντάλλαζα

αλλεκσιάι    = άλλαζες,  αντάλλαζες 

αλλεκσιά     = άλλαζε,  αντάλλαζε 

 

αλλεκσιάμου= αλλάζαμε, ανταλλάζαμε

αλλεκσιάτου = αλλάζατε,  ανταλλάζατε 

αλλεκσιά     =  άλλαζε,     αντάλλαζε 

 

αλλεκσιά = άλλαξε, αντάλλαξε

**

ΕΝΕΣΤΩΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ

αλλεκσέστου= αλλάζω, ανταλλάζω

αλλεκσέιστ   = αλλάζεις, ανταλλάζεις

αλλέκσεστι  = αλλάζει, ανταλλάζει

 

αλλεκσίμου  = αλλάζουμε, ανταλλάζουμε

αλλεκσίτς    = αλλάζετε,   ανταλλάζετε

αλλεκσέστου= αλλάζουν, ανταλλάζουν

 

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

αλλεκσίτς = αλλάξτε, ανταλλάξτε

***

ΜΕΛΛΩΝ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ

σ’ αλλεκσέστου = να  αλλάξω,    να ανταλλάξω

σ’ αλλεκέϊστ     = να  αλλάξεις,  να ανταλλάξεις

σ’ αλλεκσιάστε= να  αλλάξει,    να ανταλλάξει

 

σ’ αλλεκσίμου= να  αλλάξουμε,    να ανταλλάξουμε

σ’ αλλεκσίτς  = να  αλλάξετε,        να ανταλλάξετε

σ’ αλλεκσίμου = να  αλλάξουν(ε), να ανταλλάξουν(ε)

**

ΜΕΛΛΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ

σ’ αλλεκσιάμου= να άλλαζα, να αντάλλαζα

σ’ αλλεκσιά     = να άλλαζες, να αντάλλαζες

σ’ αλλεκσιά     = να άλλαζε,  να αντάλλαζε

 

σ’ αλλεκσιάμου= να αλλάζαμε, να ανταλλάζαμε

σ’ αλλεκσιάτου = να αλλάζαμε, να ανταλλάζαμε

σ’ αλλεκσιά      = να άλλαζαν, αλλάζανε, να αντάλλαζαν -ανταλλάζανε

***

ΜΕΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ

ους  αλλεκσέστου = θα  αλλάξω,    θα ανταλλάξω

ους  αλλεκέϊστ     = θα  αλλάξεις,  θα ανταλλάξεις

ους  αλλεκσιάστε= θα  αλλάξει,    θα ανταλλάξει

ους  αλλεκσίμου= θα  αλλάξουμε,    θα ανταλλάξουμε

ους  αλλεκσίτς  = θα  αλλάξετε,        θα ανταλλάξετε

ους  αλλεκσίμου = θα  αλλάξουν(ε), θα ανταλλάξουν(ε)

**

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ

ους  αλλεκσιάμου= θα άλλαζα,  θα αντάλλαζα

ους  αλλεκσιά     = θα άλλαζες, θα αντάλλαζες

ους  αλλεκσιά     = θα άλλαζε,   θα αντάλλαζε

 

ους  αλλεκσιάμου= θα αλλάζαμε, θα ανταλλάζαμε

ους  αλλεκσιάτου = θα αλλάζαμε, θα ανταλλάζαμε

ους  αλλεκσιά      = θα άλλαζαν, αλλάζανε, θα αντάλλαζαν -ανταλλάζανε

***

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

ους  άμου   αλλεκσίτε = θα έχω   αλλάξει, ανταλλάξει 

ους  άϊ       αλλεκσίτε = θα έχεις αλλάξει, ανταλλάξει 

ους ’άμπε αλλεκσίτε = θα έχει   αλλάξει, ανταλλάξει 

 

ους  αβέμου αλλεκσίτε = θα έχουμε  αλλάξει, ανταλάξει

ους  αβέτς  αλλεκσίτε = θα έχετε αλλάξει, ανταλλάξει

ους  ’άμπε  αλλεκσίτε = θα έχουν αλλάξει, ανταλλάξει

**

ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ

ους  αβιάμου  αλλεκσίτε = θα  είχα   αλλάξει, ανταλλάξει 

ους  αβιάϊ      αλλεκσίτε = θα  είχες  αλλάξει, ανταλλάξει 

ους  αβιά       αλλεκσίτε = θα  είχε    αλλάξει, ανταλλάξει   

 

ους  αβιάμου  αλλεκσίτε = θα  είχαμε   αλλάξει, ανταλλάξει 

ους  αβιάτου   αλλεκσίτε = θα  είχατε  αλλάξει, ανταλλάξει 

ους  αβιά       αλλεκσίτε = θα  είχαν    αλλάξει, ανταλλάξει   

**

ΜΕΛΛΩΝ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ

βρέου  σ’ αλλικσέστου =  θέλω να αλλάξω,  ανταλλάξω

βρέϊ     σ’ αλλικσέστου =  θέλεις να αλλάξεις,  ανταλλάξεις

βρά      σ’ αλλικσέστου =  θέλει  να αλλάξει,  ανταλλάξει

 

βρέμου  σ’ αλλεκσίμου =  θέλουμε  να αλλάξουμε,  ανταλλάξουμε

βρέτς   σ’ αλλεκσίτς    =  θέλετε      να αλλάξετε,    ανταλλάξετε

βρά      σ’ αλλικσέστου =  θέλουν    να αλλάξουν,    ανταλλάξουν  (κ.λπ.)

******

ΜΕΤΟΧΗ

αλλεκσίτου            = αλλαγμένος, ντυμένος, ενδεδυμένος.

αλλεκσίτου          = ο αλλαγμένος, ο ντυμένος, ενδεδυμένος

αλλεκσίτς             = αλλαγμένοι, ντυμένοι, ενδεδυμένοι

αλλεκσίτσ’ιε        = οι αλλαγμένοι, οι ντυμένοι, οι ενδεδυμένοι

αλ αλλεκσίτσλου= των αλλαγμένων, των ντυμένων, των ενδεδυμένων

 

αλλεκσίτε            = αλλαγμένη, ντυμένη, ενδεδυμένη.

αλλεκσίτα            = η αλλαγμένη, η ντυμένη, η  ενδεδυμένη.

αλλεκσίτι             = αλλαγμένες, ντυμένες, ενδεδυμένες

αλλεκσίτιλι          = οι αλλαγμένες, οι ντυμένες, οι ενδεδυμένες

αλ  αλλεκσίτιλου= των αλλαγμένων, των ντυμένων, των ενδεδυμένων

                           *****

ΕΝΕΣΤΩΣ

μι αλλικσέστου= αλλάζω, ντύνομαι,  ενδύομαι  (ενδύομαιντύομαι->ντύνομαι)

τι αλλικσέιστ   = αλλάζεις, ντύνεσαι, ενδύεσαι

σι αλλικσέστι  =  αλλάζει,   ντύνεται, ενδύεται

 

νι αλλεκσίμου    = αλλάζουμε, ντυνόμαστε, ενδυόμαστε 

βι αλεκσίτς     = αλλάζετε, ντύνεσαι, ενδύεσαι

σι αλλικσέστου= αλλάζουν(ε),   ντύνεται, ενδύεται

***

ΑΟΡΙΣΤΟΣ

μι αλλεκσίου = άλλαξα,  ενδύθηκα, ντύθηκα

τι  αλλεκσίες  =  άλλαξες, ενδύθηκες, ντύθηκε

σι αλλεκσί      = άλλαξε, ενδύθηκε, ντύθηκε.

 

νι αλλεκσίμου = αλλάξαμε, ενδυθήκαμε, ντυθήκαμε

βι  αλλεκσίτου= αλλάξατε,  ενδυθήκατε,   ντυθήκατε

σι αλλεκσί      = άλλαξαν,   ενδύθηκαν,     ντύθηκαν.

**

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ

μι αλλικσιάμου= άλλαζα, ενδυόμουν, ντυνόμουν

τι αλλικσιάϊ =  άλλαζες, ενδυόσαουν, ντυνόσουν

σι αλλικσιά = άλλαζε, ενδυόταν, ντυνόταν

 

νι αλλεκσιάμου = αλλάζαμε, ενδυόμασταν, ντυνόμασταν  

βι αλλεκσιάτου = αλλάζατε, ενδυόσασταν, ντυνόσασταν

σι  αλλεκσιά    =  άλλαζαν, ενδυόταν, ντυνόταν.

*********************

Για  την ετυμολογία  βλ. στα  Λεξικό  Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας = Ιωάννου Σταματάκου, στο λήμμα   (ΑΜΕΙ’ΒΩ – αλλάσσω), αλλά  ας δούμε πρώτα τι αναφέρει το:

(ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΒΛΑΧΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣΗΣ – ΥΠΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ), για την λέξη «αλλάσσου» κ.λπ.  του ιδιώματος των Αρειμενίων.

(αλάσουαλα̑σάι, -ατᾰ, -αρε   ρ. (alásu, alâsái , ată – are) = ἐῶ, παραιτῶ, καταλείπω, κοιν. ἀφήνω.  Ἐκ τοῦ  λατ. laxo aviatumare.  ἰτ.  σαρδ. lassare, πρoβ. laissar, γαλ.  laisser, ἀλβ. liešon, ρουμ.   las. 

αλα̑σάρε, ἀπθ. οὐσ. τοῦ ἀν  ῥ., αλα̑σᾰρι , πληθ. (alâsáre, sări ) = ἄφεσις, ἐγκατάλειψις,  παραίτησις,  ρουμ lăsare.

αλα̑σάτου,   -τᾰ, τα, τε (alàsátu , tă, –ts, te) παθ. μετ.   τοῦ ἀν. ρ με σημ.  ἐπιθ. = ἀφημένος, ἐγκαταλελειμμένος, παρῃτημένος,  ρουμ.  lăsat. )

************

Για την λέξη ,,αλλάσσου’’ και υπόλοιπες  -ας  δούμε και τι αναφέρει  το  Λεξικό Αρχαίας Ελληνικής  Γλώσσας – Ιωάννου Σταματάκου,  και κατόπιν  να  συγκρίνουμε,  και  με το  «ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟ  ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ  ΚΟΥΤΣΟΒΛΑΧΙΚΗΣ  – ΚΩΝ/ΝΟΥ ΝΙΚΑΛΑΪΔΟΥ»,   και θα μας φανερωθεί το πόσο επιπόλαια αναφέρουν το  Αυθεντικό  Ελληνικό  Ιδίωμα των  Αρειμενίων (Βλάχων), ως  λατινικό ιδίωμα… Άραγε  αυτοί που επιμένουν  ότι  είναι λατινογενές  το  ιδίωμα, λέτε να  το γνωρίζουν  ή κάνουν ότι  δεν γνωρίζουν,  για  ευνόητους λόγους που πιθανόν αυτοί γνωρίζουν και υπηρετούν.

 

ἈΜΕΙ’ΒΩ, ἐπ. πρτ. ἂμειβον μέλ. ἀμείψω.  ἀόρ. α’ ἢμειψα.I ἐνεργ. ἀλλάσσω, ἀνταλλάσσω: χάλκεα χρυοείων τεύχεα ἀμείβειν = ἀνταλλάσσειν χρυσᾶ ὃπλα μέ χάλκινα (δίδειν χρυσᾶ καί λαμβάνειν χαλκᾶ) || κυρ. ἐπί τόπου, ἀλλάσσω τόν τόπον, τ.ἔ. διέρχομαι, διαβαίνω: ὡς τό λατ. muto, εἲτε ἐν τῇ ἐνν. τοῦ ἐγκαταλείπω ἕνα τόπον, ἀπέρχομαι ἐξ αὐτοῦ, εἲτε τοῦ μεταβαίνω εἰς αὐτόν –II ἀμτβ. κατά μτχ.: ἐν ἀμείβοντι = ἀμοιβαδίς = κατ’ ἐναλλαγήν, διαδοχικῶς || ο ἀμείβοντες = οἰ δοκοί (τῆς ὀροφῆς) αἰ σταυροειδῶς συναντώμεναι. –III μέσον ἀνταλλάσσω τι μέ τι ἂλλο, πράττω τι ἐκ διαδοχῆς, κατ΄ ἐναλλαγήν. 2) ἀποκρίνομαι, ἀπαντῶ. 3) ἀνταποδίδω, ἐκδικοῦμαι.  4) (ὡς τό ἐνεργ. ἀλλάσσω, κυρ. ἐπί τόπου, τ. ἕ. ἐξέρχομαι ἢ εἰσέρχομαι || μτφρ. ὑπερτερῶ.

Ἐτυμ.: ἀμείβω καί  ἀμεύω (παρά Πινδ.) συνήθως  ἐτυμολ. ἐκ  ῥ. μεFμαF-,  ἐξ ἧς καί τά  λατ. moveo, muio, mutuus κλπ.  (πρβλ. σανσκρ. miv-, miv-ā-mi = moveo) μετά προθεματ. α- ἂλλοι ἐν τούτοις ἐτυμολογοῦσι τοῦτο ἐξ ἰαπ. *ameigv- (β<-gv-) καί συσχετίζουσι πρός τό λατ. migrare, παλ.-σλαβ. miglivu– (=λατ. mobilis), méua (= ἀλλαγή].

 

ἀλλάσσω, ἀττ.   ἀλλάττω, μέλ. α΄ ἀλλάξω΄ ἂλλαξα. πρκ. ἢλλαχα. -μέλ. α΄ ἀλλαχθήσομαι, μέλλ. β΄ ἀλλαγήσομαι΄ ἀόρ. α΄ ἠλλάχθην΄ ἀόρ. β΄ ἠλλάγην. Πρκ. ἂλλαγμαι΄ (ἂλλος)΄ καθιστῶ τι ἂλλο (διαφορετικόν) ἀπό ὅ,τι πράγματι εἶναι, μεταβάλλω, ἀλλάζω, ἀλλιῶ. – ΙΙ δίδω πρός ἀνταλλαγήν, ἀνταλλάσω τι, καί ἐπομ. παραιτῶ, ἐγκαταλείπω, ΤΙ. – ΙΙ λαμβάνω τι δ΄ἀνταλλαγῆς, ἀνταλλάσω ἐν πράγμα μέ ἂλλο. 2) ἀπέρχομαι εἰς νέαν θέσιν (ἀλλάσσω)  μετά αἰτ. τόπου (ὡς τό λατ. mutare).  – IV  Μέσ. ἀλλάσσω ἢ μετέμαυτον (τ.έ. δίδω τι καί λαμβάνω ἂλλο τι δι΄ ἐμαυτόν), ἀνταλλάσω ΙΙ συναλλάσσομαι ΙΙ ἐντεύθεν εμπορεύομαι, διεξάγω δοσοληψίες, εἲτε ὡς πωλητής εἲτε ὡς αγοραστής. – καί οὓτω σημ. εἲτε 1) ἀγοράζω, εἲτε πωλῶ.!                             (ΛΑΕΓ-Ιωαν. Στ.)

Λέξεις με το γράμμα

Αμάρι – θάλασσα

αμάρι  = θάλασσα αμάρα = η θάλασσα     ******* Ας δούμε τι αναφέρουν για την λέξη:  «Αμάρα, Αμάρη »   ΛΕΞΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ:   ἀμάραν:

Άμου – Έχω

ΑΜΟΥ      = ΕΧΩ     ΑΒΕΜΟΥ = ΕΧΟΥΜΕ    [ Άβαι: περὶ τὴν Φωκίδα τόπος οὗ μαντεῖον Ἀπόλλωνος Ἀβαίου. Σοφοκλῆς (O.T. 900). – (Ησύχ.) ]

Άττε – Μητέρα

ATTΕ =  Μητέρα ,   ΑΤΤΑ =  η Μητέρα   Στο Ιδίωμα των Αρειμενίων (Βλάχων) η λέξη «Άττε» σημαίνει την «Μητέρα». Ας δούμε τι αναφέρει το