Γράμμα: Ρ

Λέξεις που ξεκινούν με το γράμμα Ρ, σε αλφαβητική σειρά.

Ρόσσου – κόκκινο

ρόσσου              = κόκκινο ρόσσιου       = το κόκκινο ρόσσι            = κόκκινα ρόσσι’λι   

Ρίπε – Κατηφόρα

Ρίπε           = Κατηφόρα Ρίπα           = η κατηφόρα Ρίπι            = κατηφόρες Ρίπι’λι        = οι κατηφόρες Αλ ρίπιλου = των κατηφοριών   ῬΕ’ΠΩ, μελλ. -ψω·  κυρ. ἐπί τῆς κλινούσης πρός τά κάτω πλάστιγγος, κλίνω, «γέρνω»,

Ρέου = Ποταμός

Ρέου = Ποταμός,  (η λέξη   « ποταμός »  στο  ιδίωμα των  Αρειμενίων  είναι  «Ρέου»,  η λέξη είναι  Ελληνικότατη,  πρβλ.  ρέον ύδωρ, ροή υδάτων,